Gebruikersreglement

Het bestuur van Dorpshuis De Quakel stelt een huurcontract op voor huurders die op vaste data een ruimte wensen te huren. Er worden afspraken gemaakt over de huurprijs, wijze van betaling en bovendien ondertekent iedere nieuwe huurder het gebruikersreglement. Een gedeelte van het reglement is voor iedere gebruiker/bezoeker van het dorpshuis van belang en dat leest u hieronder.

Bespreking en afzegging

Voor het bespreken van één of meer ruimten in het dorpshuis dient men zich te melden bij de beheerder.

Bij het bespreken van ruimten dienen de activiteiten die zullen plaatsvinden te worden vermeld.

Bij afzegging van een besproken ruimte binnen 24 uur voor de vastgestelde datum wordt de volledige zaalhuur of ander overeengekomen bedrag berekend.

Bij afzegging van een besproken ruimte binnen één week voor de vastgestelde datum wordt de helft van het overeengekomen bedrag berekend.

Van deze bepalingen kan worden afgeweken. Het één en ander wordt in overleg met de beheerder besloten.

Betaling 

Tijdstip en wijze van betaling dient vooraf overlegd te worden met de beheerder. Een korting kan gegeven worden, maar bij een volgende boeking is dat geen vaststaand gegeven.

Inrichting

De ruimte mag slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor zij bestemd is. Na gebruik dient de ruimte in haar oorspronkelijke staat te worden teruggebracht.

Het is niet toegestaan iets aan de inrichting, de verlichting, of de verwarming te veranderen. Het is verboden zonder toestemming van de beheerder materiaal toe te voegen aan het in de ruimte aanwezige materiaal, of materialen te bevestigen aan deuren, ramen, wanden, etc.

Voor het gebruik van de in het gebouw aanwezige audiovisuele apparaten dient men zich te wenden tot de beheerder.

 

BESCHADIGING EN VERONTREINIGING 

De gebruiker wordt geacht de ruimte en de inrichting in goede staat te hebben aangetroffen. Als dit niet het geval is, dient de beheerder voor aanvang van het gebruik hiervan in kennis gesteld te zijn. Bij nalatigheid hiervan wordt aangenomen, dat de laatste gebruiker schuldig is aan de beschadiging of het defect die (dat) wordt geconstateerd. De kosten van herstel komen voor rekening van die gebruiker.

Elke beschadiging aan de ruimte en/of inrichting dient de gebruiker onmiddellijk aan de beheerder of medewerker van het dorpshuis te melden.

Herstel van de schade loopt via het bestuur of beheerder en komt ten laste van de organisatie of persoon, die aansprakelijk is voor de schade.

Buitensporige verontreiniging van de zaal en de bijbehorende ruimten is verboden. Bij constatering daarvan komen de kosten van schoonmaak voor de gebruiker. Eén en ander te behoordeling van de beheerder.

VEILIGHEID EN BELANGRIJKE BEPALINGEN

Alle uitgangen moeten vrijgehouden worden van losse voorwerpen en andere obstakels (rollator, scootmobiel).

Het is verboden dieren in de ruimten mee te brengen, tenzij hierover vooraf contact geweest is met de beheerder en daar eenmalig toestemming voor verleend is. Bij herhaling dient er opnieuw vooraf toestemming verkregen worden.

De aanwijzingen van de beheerder betreffende het gebruik en de orde in de gehuurde ruimten dienen stipt te worden opgevolgd door alle gebruikers/bezoekers.

Alle ruimten zijn te allen tijde toegankelijk voor de beheerder of bestuursleden van de stichting.

Wanneer een gebruiker (geluids-)overlast bezorgt ten opzichte van een andere gebruiker van het dorpshuis, treedt de beheerder bemiddelend op.

Het is de huurder/ gebruiker/ bezoeker verboden zelf dranken of andere consumptieartikelen in het gebouw te serveren en/of te gebruiken, tenzij er uitdrukkelijk toestemming is verleend door de beheerder.

Het is niet toegestaan zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de beheerder:

– Gedrukte, gestencilde of op soortgelijke wijze vermenigvuldigde stukken te verspreiden of te doen verspreiden, dan wel de verspreiding hiervan te doen gedogen.
N.B. verspreiding van informatie van huurders in verband met verenigingsactiviteiten buiten beschouwing gelaten.

– Toestemming te geven tot doen verzorgen van televisie- en/of radio-uitzendingen of opnamen ten behoeve van deze media.

– Artikelen te koop aan te bieden, van welke aard of met welke doelstelling dan ook.

– Inzameling te houden of te doen houden.

Het bestuur of de beheerder kunnen aan de gebruikers en bezoekers, die nalatig of weigerachtig zijn bovengenoemde bepalingen na te leven, het verdere verblijf in het dorpshuis ontzeggen.

AANSPRAKELIJKHEID

Het bestuur en de beheerder aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade of ongevallen, welke op enigerlei wijze voor de gebruikers en/of de bezoekers mogen voortvloeien uit het gebruik van de ter beschikking gestelde ruimte(n) en de daarbij behorende inrichting.

Door de ingebruikneming van de ter beschikking gestelde ruimte(n) vrijwaart de gebruiker de beheerder en het bestuur uitdrukkelijk tegen alle aanspraken welke terzake van dergelijke schaden of ongevallen jegens laatstgenoemden mochten worden gemaakt.

Het bestuur en de beheerder aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het beschadigen, verwisselen, zoekraken, of voor diefstal van eigendommen van gebruiker of bezoeker.